Vīzija

Mūsdienīga, inovatīva, radoša un profesionāla pirmsskolas izglītības iestāde.

Skolas vide

Jēgpilna, daudzfunkcionāla, mainīga, dinamiska, izzinoša.
Pētniecība, mācīšana un drošas vides izveidošanu.
Labvēlīga fiziskai, garīgajai un intelektuālajai attīstībai.
Atbilstoši bērnu vecumam apgūstamajam mācību saturam un izglītības iestādes resursiem- rosina bērnu darboties patstāvīgi, kas atspoguļo bērnu intereses.

Pirmsskolēns- personība ar pašapziņu

Apzinās savas emocijas, vēlmes, intereses, kontrolē un vada savu uzvedību un emocijas,izjūt un izrāda empātiju pret citiem, spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņa ar savām vērtībām.

Vadība ir

Saprātīga, koleģiāla, atvērta visam jaunajam, efektīvi sadarbojas ar vecākiem, pašvaldību un citām institūcijām, prot izvirzīt un sasniegt pozitīvus mērķus, veido pozitīvas savstarpējās attiecības, veic sasniegumu novērtēšanu.

Ikdienas mācīšanas process un komunikācija

Attiecību veidošana ar kolēģiem un audzēkņiem.
Pozitīvā atgriezeniskā saite, sadarbība ar ģimenēm, uzvedības noteikumu izstrādāšana, refleksijas īstenošana un pozitīvu uzvedības modeļu izmantošana mācību procesā.

Pirmsskolēns- radošs darītājs

Ieklausās, vēro, pēta pasauli, novērtē situāciju un cieņpilni rīkojas, izprot un risina problēmas, eksperimentē, improvizē, tiecas pēc jaunas pieredzes, pilnveidošanās.

Skolotāju kopiena

Valda pozitīvas un labvēlīgas attiecības ar skolotājiem, audzēkņiem un kolēģiem.
Spējīga strādāt komandā, daloties ar savu pieredzi un idejām, prot vienoties un pieņemt kopīgus lēmumus.
Strādā ciešā kontaktā ar visiem speciālistiem. Ir radoša, profesionāla atbildīga par bērniem un pedagoģisko procesu kopumā.

Pirmsskolēns- atbildīgs sabiedrības dalībnieks

Patstāvīgi veido izpratni par apkārtni, Latviju un latviešu valodas nozīmi, veido cieņpilnas attiecības, sadarbojas ar citiem cilvēkiem, uzklausa dažādus viedokļus.

Pirmsskolēns- lietpratējs izaugsmē

Uztver un saprot savas kļūdas, tiecas paveikt darbu pēc iespējas kvalitatīvāk, plāno, uzrauga un vērtē savu izziņas procesu, izprot digitālo tehnoloģiju lomu un notikumus, kuri jāievēro, lietojot informācijas nesējus

Par PII Pienenīte

Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” ir Krāslavas novada domes 1975.gada 30. oktobrī dibināta iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu. Iestādē ir nokomplektētas 11 pirmsskolas vecuma bērnu grupas: Saulīte”, “Taurenīši”, “Cālīši”, “Mārītes”, “Margrietiņas”, “Zaķīši”, “Spārītes”, ”Ežuki”,’Ķipariņi”, “Zvaniņi”,”Bitītes”. PII  ”Pienenīte” tiek uzņemti bērni no pusotra gada vecuma. Tiek realizētas trīs pirmsskolas izglītības programmas:

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111;

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem – kods 01015511;

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem – kods 01015311;

PII ”Pienenīte” strādā 56 darbinieki, no tiem 29 pedagogi un 27 tehniskie darbinieki.

Bērnudārzu apmeklē bērni vecumā no 1-7gadiem. Pirmsskolas grupas strādā 5 dienas nedēļā no 7.30- 18.00

Mūsu himna

Pienenītes
M.Bogdānes mūzika
R.Blaumaņa vārdi

Pienenītes, pienenītes
Sēd uz zaļas pakalnītes;
Garām mīļā saulīte iet,
Padod viņām labu rītu.

Pienenītes, pienenītes,
Mums tā skaisti radoties.
Visa esmu tīra zelta,
Jums zeltīti lindraciņi.

CAURVIJU PRASMES

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes

MĀCĪBU JOMAS

Valodu mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību jomā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, dabaszinātņu mācību jomā, matemātikas mācību joma, tehnoloģiju mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

VĒRTĪBAS

Dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda, Latvijas valsts

TIKUMI

Atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, centība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte

 Brīvajā patstāvīgajā rotaļdarbībā bērns var darboties, plānot un īstenot savus nodomus.

Darot kopā, bērns apzinās un realizē savu lomu grupā, saprot un atbildīgi veic savus pienākumus, uzņemas atbildību par kopīgo komandas darba rezultātu.

Pētīšana, eksperimentēšana, projektēšana, teatralizēta darbība, sports un kustību aktivitātes, vizuālā māksla, mūzika, rotaļas un spēles

Mūsu darba rezultāti!

Programmas:                                                                                                        

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem – kods 01015511

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem – kods 01015311

Laimīgu bērnu
Laimīgu Vecāku
Laimīgu Pedagogu

Mūsu grupas

1,5 - 2
Gadi

Ķipariņi

2-3
Gadi

Zaķīši

5-6
Gadi

Zvaniņi

4-5
Gadi

Mārītes

5-6
Gadi

Bitītes

6-7
Gadi

Spārītes

2-3
Gadi

Cālīši

3-4
Gadi

Saulīte

6-7
Gadi

Taurenīši

5-6
Gadi
4-5
Gadi

Margrietiņas

2-7
Gadi

Skaista